Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019

Trong quý 1/2019, cả nước có 28.451 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 375.499 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,2% và 34,8% so với cùng kỳ năm trước...

Đào Hưng

08/04/2019 17:18

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 12.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019 - Ảnh 13.