Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018

Trong tháng 8/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về vốn đăng ký so với tháng trước...

Đào Hưng

05/09/2018 00:14

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018 - Ảnh 10.