Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1

Tuần vừa qua, tuy chỉ có 3 phiên giao dịch nhưng một số mã trên sàn UpCom vẫn kịp đạt mức tăng trên 50% giá trị như TTR, HDO, KHL, TPS...

Đào Hưng

06/01/2019 20:45

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 2-4/1 - Ảnh 12.