Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12

Tuần qua, nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh, đặc biệt mã NQN của Công ty Nước sạch Quảng Ninh đã tăng giá trị tới hơn 82%...

Đào Hưng

09/12/2018 06:14

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/12 - Ảnh 12.