Trường Hải đem hơn 12.000 tỷ chia cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông

Thặng dư vốn cổ phần của Thaco tính đến cuối tháng 6/2017 là 2.998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.295 tỷ đồng...

Thaco đem hơn 19.000 tỷ đồng chia cho cổ đông thông qua mua cổ phiếu phát hành và cổ tức tiền mặt.

Bạch Dương

13/11/2017 15:45

Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và việc chia bổ sung cổ tức năm 2016.

Trong báo cáo tài chính ngày 30/6/2017, được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần của công ty đạt 2.998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 16.295 tỷ đồng. 

Thaco dự tính phát hành thêm 1,24 tỷ cổ phiếu tương ứng 12.435 tỷ đồng. Nguồn tiền để thực hiện tăng vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Như vậy, tỷ lệ chia thưởng cổ phiếu tương ứng 300% (người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Về mục đích của đợt phát hành, Thaco cho biết là để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống của các công ty con đến năm 2018.

Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 4.145 tỷ lên 16.580 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 4/2017, sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Về việc chi bổ sung cổ tức năm 2016, Hội đồng Quản trị Thaco thống nhất với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). 

Trước đó, trong tháng 5/2017, Thaco đã chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% cho năm 2016. Tổng cộng, năm 2016, cổ đông của Thaco được nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2017, Trường Hải đạt doanh thu thuần 25.527 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 30% so với cùng kỳ năm trước xuống 2.567 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế được đại hội cổ đông của Trường Hải thông qua năm 2017 lần lượt là 65.750 tỷ và 5.003 tỷ, Trường Hải đã hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 51,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của công ty đạt 56.118 tỷ đồng.