VCSC sắp bán cổ phiếu quỹ cho nhân viên với giá bằng 1/5 giá thị trường

VCSC sẽ bán 23.500 cổ phiếu VCI đang nắm giữ với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu chào bán này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng...

Năm 2018, VCSC dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.011 tỷ đồng, tăng 25,91% so với năm 2017 và cổ tức dự kiến là 1.500 đồng/cổ phần.

Hà Anh

14/05/2018 18:15

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC (mã VCI-HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ đã được Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 16/4/2018 vừa qua.

Đồng thời, ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành theo đúng quy định.

Cụ thể, VCSC sẽ bán 23.500 cổ phiếu VCI đang nắm giữ với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý là số cổ phiếu chào bán này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giám đốc được giao phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên chào bán.

Như vậy, với việc không bị hạn chế chuyển nhượng, cán bộ công nhân viên tại VCSC có thể bán ra số cổ phiếu quỹ nhận được ngay sau khi mua vào.

Theo dữ liệu trên HOSE, đóng cửa ngày 14/5, giá cổ phiếu VCI đang được giao dịch trên thị trường với mức giá 101.500 đồng, cao gấp hơn 5 lần so với mức giá cổ phiếu quỹ VCSC sẽ bán cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2018, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.011 tỷ đồng, tăng 25,91% so với năm 2017 và cổ tức dự kiến là 1.500 đồng/cổ phần.