Việt Nam chi 230.400 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay

Tổng cộng số tiền trả nợ gốc và lãi từ đầu năm đến nay là 230.400 tỷ đồng...

Việt Nam chi 230.400 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay.

KIỀU LINH

29/11/2017 20:03

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/11 ước 999.100 tỷ đồng, đạt 82,4% dự toán cả năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 790.400 tỷ đồng; thu từ dầu thô 39.500 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 164.800 tỷ đồng.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 92.000 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 68.600 tỷ đồng, bằng 84,7%; thu thuế bảo vệ môi trường gần 36.000 tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 152.000 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 140.000 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 184.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách đến 15/11 đạt 1.065.700 tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.

Trong cơ cấu chi ngân sách, chi thường xuyên đạt 773.000 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 84.700 tỷ đồng. Riêng chi đầu tư phát triển đạt 203.000 tỷ đồng. Chi trả nợ gốc và lãi từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2017 ước tính 230.400 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, bội chi ngân sách khoảng 66.600 tỷ đồng. 

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 với 425/437 (chiếm 86,56%) tổng số đại biểu tán thành.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. 

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng GDP).

Mức bội chi trên bao gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.