Yêu cầu chuẩn bị giải trình việc đội vốn hai đường sắt đô thị tại Tp.HCM

Khi báo cáo trước Quốc hội, UBND Tp.HCM và các bộ có trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án đường sắt đô thị...

UBND Tp.HCM phải giải trình trước Quốc hội việc đội vốn hai đường sắt đô thị.

KIỀU LINH

09/04/2018 15:41

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Tp.HCM, tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án nêu trên.

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện báo cáo thẩm định trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 7/4/2018. 

Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các nội dung liên quan đến kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư các hồ sơ liên quan đến báo cáo Quốc hội trước đây.

UBND Tp.HCM gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư toàn bộ các tài liệu liên quan đến hai dự án nêu trên trước ngày 7/4/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và UBND Tp.HCM xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội; thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018. Khi báo cáo trước Quốc hội, UBND Tp.HCM và các bộ có trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cả hai dự án đường sắt đô thị nói trên đã đội vốn hơn 52.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt.

Trong đó, tuyến số 1 Bến Thành - Suổi Tiên được UBND Tp.HCM phê duyệt lần đầu vào năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Sau đó, dự án được điều chỉnh với tổng mức đầu tư trên 47.000 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ chung của dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng thực hiện (5/6 gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt dự toán và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để triển khai từ năm 2012). Tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 26%, vốn vay ODA đạt 38%.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương với tổng mức đầu tư là 26.116 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cập nhật, tính toán lại, tại thời điểm tháng 8/2017, tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh là 48.771 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; cơ bản hoàn thành toàn nhà văn phòng, các công trình phụ trợ tại depot Tham Lương. Dự án đang trong giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu xây dựng song song với quá trình điều chỉnh dự án.