Yêu cầu làm rõ tác động của việc lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

Yêu cầu phân tích đánh giá ưu điểm, bất cập trong việc lựa chọn phương án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong...

Một góc Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa.

Bảo Anh

06/01/2018 08:13

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, về phương án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, Phó thủ tướng đồng ý về chủ trương, tỉnh hoàn thiện đề án theo phương án lấy toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô, ranh giới, dân số của huyện Vạn Ninh. Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đã được xây dựng với bố cục đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên đề án còn thiếu "Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong" trên các khía cạnh như: Mở rộng quy mô diện tích của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ra cả huyện Van Ninh, bố trí lại dân cư phù hợp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, an ninh, quốc phòng trên địa bàn…

Với thực tế đó, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa khẩn trương bổ sung các tài liệu của đề án; tiếp tục hoàn thiện đề án trên cơ sở làm rõ, cụ thể sự cần thiết thành lập đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong; căn cứ để triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Hiến pháp 2013, tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển, phát huy lợi thế của địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa cũng phải làm rõ thực trạng và định hướng của đơn vị hành chính -  kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong theo phương án mở rộng bao gồm cả huyện Vạn Ninh (phương án mới) nêu bật lợi thế so sánh với các đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trong đó lưu ý vào những yếu tố cạnh tranh lành mạnh không làm triệt tiêu lẫn nhau giữa các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt trong nước, đủ sức cạnh tranh với các đặc khu kinh tế trong khu vực và trên thế giới; tính đặc thù, phân tích đánh giá ưu điểm, bất cập trong việc lựa chọn phương án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt…

Cùng với đó là định hướng và mục tiêu tổng quát theo ngành, lĩnh vực…; các giải pháp tổ chức thực hiện; xác định mô hình chính quyền địa phương; kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương hoàn thành quy hoạch, trong đó đặc biệu lưu ý trong việc sắp xếp dân cư, bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, công tác quốc phòng, an ninh để khi triển khai thực hiện thuận lợi.

Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện đề án.