Doanh nghiệp-Doanh nhân "hiến kế"

“Các đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân sẽ được tổng hợp gửi đến Bộ Chính trị”

Quỳnh Nguyễn

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

TS. Võ Trí Thành bàn về bước tiến lớn của kinh tế tư nhân

Băng Tâm

Kinh tế thị trường mà không có kinh tế tư nhân thì chắc chắn không có cạnh tranh, không có thị trường...