Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Thay thế kịp thời cán bộ, công chức tham nhũng

Hà Vũ

Quốc hội giao ngành nội vụ trong năm 2020, sơ kết, đánh giá đề án thí điểm thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng để sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện...

Chấn chỉnh hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp với cơ quan báo chí

Nguyễn Lê

Quốc hội yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan báo chí...