15:57 14/03/2023

Tổng cục Thi hành án dân sự đề ra 9 nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi hành án tín dụng, ngân hàng trên 20 tỷ đồng

Trong năm 2023, Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023 sẽ rà soát những vụ việc về tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành từ 20 tỷ trở lên và 03 năm chưa thi hành xong, chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành dứt điểm...

Năm 2023 sẽ tập trung thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.
Năm 2023 sẽ tập trung thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Quyết định số 161/QĐ-TCTHADS về Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ cơ bản liên quan đến thi hành án các vụ việc về tín dụng, ngân hàng.

Thứ nhất, Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án địa phương đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật về tín dụng, ngân hàng, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự thủ tục 100% văn bản xin ý kiến hướng dẫn.

Thứ hai, xử lý kịp thời, hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng.

Thứ ba, rà soát, tổng hợp, tham mưu theo dõi những vụ việc về tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành từ 20 tỷ đồng trở lên và 3 năm chưa thi hành xong, chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành dứt điểm.

Thứ tư, phối hợp tham mưu thực hiện Nghị quyết về tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Thứ năm, tập trung rà soát, tổng hợp các vụ việc (trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra năm 2021, 2022 hoặc đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản); tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, nhất là những đơn vị có nhiều vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến các tổ chức tín dụng như: Agribank, VCB, VP Bank, BIDV, Vietinbank.

Tổ chức kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tại một số địa phương có lượng việc lớn, giá trị cao, tỷ lệ thi hành về việc, tiền thấp để kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Thứ sáu, phối hợp thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 (liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng). 

 

Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tập trung kiểm tra một số đơn vị có lượng án tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành lớn, giá trị phải thi hành cao, còn nhiều khó khăn, vướng mắc; đã bán đấu giá tài sản nhiều lần nhưng chưa thành, bán đấu giá thành nhưng chưa giao cho người mua trúng đấu giá. 

Thứ bảy, tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 07/QĐ-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Thứ tám, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp góp ý hoàn thiện thể chế có liên quan đến tín dụng, ngân hàng (Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về xử lý nợ xấu; Luật Đất đai; Luật Công chứng, Luật Đấu giá...); phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp.

Thứ chín, định kỳ 6 tháng và 1 năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thi hành án tín dụng, ngân hàng, xây dựng báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền khác.