Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Hoàng Linh

"Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thêm 2 người nhập cảnh từ Mỹ và Dubai nhiễm Covid-19

Nhật Dương

2 ca mắc mới được ghi nhận nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 trong nước lên 1.551 người...