Tài chính

Bancassurance: Không tham bát bỏ mâm

Nhưng, việc lơ là quản lý, giám sát chất lượng dịch vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp xuống cấp ở một bộ phận đơn vị cung ứng dịch vụ, đã khiến các cuộc xung đột giữa khách hàng với doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng ngày càng gia tăng, gây tổn thương cho loại hình dịch vụ hiện đại, nhân văn trên thị trường tài chính.