06:00 31/07/2021

Bổ sung một số trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ

Nhĩ Anh

Có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, Thông tư mới sửa đổi bổ sung một số điều của 9 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai với nhiều điểm mới quan trọng,..

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, Thông tư bổ sung một số trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Thứ nhất là thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa. Trước đây, điểm a khoản 2 điều 17 Thông tư 23 chỉ quy định trường hợp "hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật".

Thứ hai là thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. Thông tư trước chỉ quy định "thay đổi toàn bộ thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính".

Như vậy, việc bổ sung này đã nâng số trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ mới. Thông tư cũng đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác.

Trong Điều 4 của Thông tư mới này cũng sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, với diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi của các quyết định thu hồi đất trước đó.

Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ các trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống là phần đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất…

Theo Thông tư mới này, việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân mua bán nợ mà quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện trong trường hợp các giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; Việc mua bán nợ là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bảo đảm theo đúng quy định.

Có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021, thông tư mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nêu rõ trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực đất đai...