18:06 08/04/2021

Đề xuất quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới

Nhật Dương

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm thực hiện từ ngày 1/ 9 đến hết ngày 15/12 của năm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Tại dự thảo này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/12 của năm.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên thực hiện tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đề nghị thoát nghèo, thoát cận nghèo của hộ gia đình.

Trong khi đó, thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện tại thời điểm Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình của hộ gia đình, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm gồm 7 bước: lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình; họp lấy ý kiến nhân dân; niêm yết, thông báo công khai danh sách rà soát lần 3; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Cuối cùng là phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Đối với hộ gia đình có giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy đề nghị ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức rà soát, thẩm định theo quy định.

Đồng thời xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế có giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình thì nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức rà soát thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia đình để xác định thu nhập bình quân đầu người của hộ.

Trên cơ sở kết quả xác định thu nhập hộ gia đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, xác nhận hộ có mức sống trung bình được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cũng phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Kinh phí tổ chức thực hiện việc rà soát này do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.