13:15 27/05/2021

Hà Nội triển khai lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Phan Dương

Hà Nội sẽ tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH SAU 10 NĂM TRIỂN KHAI

Tại văn bản 129/QĐ-UBND, ký ngày 25/5/2021, lãnh đạo thành phố cho biết, việc điều chỉnh là cần thiết do trong 10 năm qua, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Bên cạnh đó đã có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, cấp vùng, ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, định hướng phát triển Thủ đô.

Mục tiêu việc điều chỉnh lần này là nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch thành phố Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.

Hà Nội triển khai lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô  - Ảnh 1

Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô sẽ chú trọng vào 3 nội dung cụ thể.

Thứ nhất, tổ chức rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011.

Về việc này, Uỷ ban nhân dân thành phố giao Sở Quy hoạch chủ trì, tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển.

Đồng thời đánh giá các nội dung đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố; đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện; phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới; kiến nghị và đề xuất.

Thời gian thực hiện công việc rà soát được tiến hành từ 8/5 – 30/6/2021.

Nội dung thứ hai là tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. UBND thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị tổ chức thực hiện: Tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; tổ chức xin ý kiến phản biện các tổ chức hội xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.

Tiến độ thực hiện từ 8/5 – 30/7/2021.

LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH

Nội dung thứ ba là tổ chức triển khai lập Đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Công việc này tiếp tục được giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiến hành, sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Viện quy hoạch cần chuẩn bị tổ chức lập đồ án quy hoạch (trong vòng 12 tuần); Xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (khoảng 16 tháng); Xem xét, tổ chức xin ý kiến phản biện, góp ý của các chuyên gia, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chấp hành Đản bộ thành phố thông qua (khoảng 3 tháng); Hoàn chỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch (khoảng 1 tháng)...

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc liên quan.

Trong đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm về nội dung rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trong tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư đảm bảo lồng ghép thống nhất nội dung giữa Quy hoạch thành phố Hà Nội với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Viện Quy hoạch là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ triển khai tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh; Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính xem xét, bố trí từ nguồn vốn đầu tư công cho công tác lập quy hoạch theo quy định…