09:23 20/10/2021

Lạng Sơn ban hành quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách - hợp thửa

Thanh Xuân -

Trong đó, hạn mức giao đất ở tại các thị trấn không quá 120m2, hạn mức giao đất ở tại các phường, khu vực quy hoạch phát triển đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn không quá 100m2...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2021 quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hạn mức giao đất ở tại nông thôn không quá 400m2, trong trường hợp hộ gia đình có từ 6 nhân khẩu trở lên cùng sinh sống thì hạn mức giao đất ở tại nông thôn không quá 500m2. Còn hạn mức giao đất ở tại các thị trấn không quá 120m2. Hạn mức giao đất ở tại các phường, khu vực quy hoạch phát triển đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn không quá 100m2.

Về điều kiện chung thửa đất được tách thửa, hợp thửa, UBND tỉnh Lạng Sơn quy định, thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai và trong thời hạn sử dụng đất. Thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện thực hiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giới giữa các thửa đất phải bảo đảm diện tích và kích thước cạnh theo quy định tại Quyết định này. Việc giải quyết cho tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

Theo quy định, ại khu vực đô thị (phường, thị trấn), thửa đất ở mới hình thành (không bao gồm diện tích đất hành lang bảo vệ các công trình công cộng) sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tối thiểu là 40m2, kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3m, kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 4m.

Khu vực nông thôn (xã) là khu vực trung tâm cụm xã, trung tâm xã, khu vực giáp ranh với đô thị theo quy hoạch được duyệt, thửa đất giáp đường giao thông có mặt cắt đường từ 13m trở lên (tính từ chỉ giới đường giao thông hoặc chỉ giới quy hoạch đường giao thông). Thửa đất ở mới hình thành sau khi tách thửa phải đảm diện tích thửa đất tối thiểu là 40m2, kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 4m, kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 5m.

Các khu vực còn lại, thửa đất ở mới hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tối thiểu là 60m2, kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 5m, kích thước các cạnh chiều sâu thửa đất tối thiểu là 6m.

Diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại khu vực đô thị và nông thôn bào gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác: diện tích của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu là 180 m2 . Đất rừng sản xuất: Diện tích của thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu là 1.000 m2.