10:08 28/06/2007

Savico bán cổ phần cho hai cổ đông chiến lược

Hải Bằng

Ngày 27/6, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 2 cổ đông chiến lược

Ngày 27/6, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 2 cổ đông chiến lược.

Cổ đông chiến lược thứ nhất là VOF Investment Limited, với tổng trị giá phát hành 10 tỷ đồng, giá phát hành 70.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ sau khi phát hành là 6,5% vốn điều lệ của Savico, hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong 5 năm.

Cổ đông chiến lược thứ hai là Horizon Capital với tổng trị giá phát hành 10 tỷ đồng, giá phát hành 70.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ sau khi phát hành là 6,5% vốn điều lệ của Savico, hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong 5 năm.

Horizon Capital cam kết hỗ trợ Sa trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, đầu tư dịch vụ bán lẻ cao cấp. VOF Investment Limited cam kết hỗ trợ không hoàn lại 5 tỷ đồng cho ngân sách đào tạo của Savico.