17:57 30/06/2021

Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá việc thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị

Hoàng Bách -

Trong đó đề nghị tổng hợp, đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 2378/BXD-QHKT về việc rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Văn bản được gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Công an;

Cùng Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Các đô thị Việt Nam; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam…

Tại văn bản này, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tổng kết đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị tổng hợp, đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, giải pháp khác để thực hiện Luật.

Cụ thể, đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng năm 2014 (nội dung quy hoạch xây dựng) từ năm 2010 đến nay tại địa phương và công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Ngoài những mâu thuẫn, chồng chéo, trong đó phải nêu rõ tồn tại, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Về tình hình triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, các địa phương có nhiệm vụ nêu kết quả đạt được và các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện.

Đồng thời nêu các đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đối với các bộ, ngành và hội nghề nghiệp, Bộ Xây dựng yêu cầu, đánh giá các quy định pháp luật liên quan và việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng năm 2014 từ năm 2010 đến nay.

Trong đó nêu rõ về số lượng văn bản đã ban hành còn hiệu lực cũng như đánh giá sự cần thiết ban hành đầy đủ nội dung, đánh giá những những tồn tại, hạn chế, kết quả đạt được và nguyên nhân.

Từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bộ Xây dựng đề nghị các nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá gửi về Bộ trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.