06:00 06/10/2021

Cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

Nhật Dương -

Tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiết kiệm từ việc cắt giảm 167 thủ tục và quy định ước tính khoảng 570 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh…từ tháng 5/2020 Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh. Tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiết kiệm từ việc cắt giảm 167 thủ tục và quy định ước tính khoảng 570 tỷ đồng.

Tổng số văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Bộ kiến nghị sửa đổi, bổ sung 32 văn bản (trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung 3 luật, 17 Nghị định, 3 Thông tư liên tịch, 8 Thông tư; đề xuất xây dựng mới 1 Nghị định).

Trên cơ sở phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.