16:24 10/12/2021

Hà Nội thông qua danh mục gần 2.500 dự án thu hồi đất năm 2022

Đỗ Phong

Cùng với các dự án thu hồi đất, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng thông qua danh mục 717 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết danh mục các công trình dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022.

Theo đó, đã thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 8.523,9ha. Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2022.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng thông qua danh mục 717 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 với diện tích 1.256,51ha.

Hội đồng Nhân dân Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Trong trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh thì giao UBND Thành phố tổng hợp, trình Hội đồng Nhân dân Thành phố tại các Kỳ họp trong năm 2022.

Hội đồng Nhân dân Thành phố cho biết, căn cứ quy định tại Luật Đất đai, trên cơ sở tình hình thực tiễn của Thủ đô, UBND Thành phố đã rà soát và trình Hội đồng Nhân dân Thành phố để thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết định.

Qua thẩm tra, về hồ sơ trình với nội dung này thì cơ bản đúng luật, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên về hồ sơ nội dung chuyển mục đích đất trồng lúa chưa đầy đủ theo quy định, nên một số dự án phải để lại.

Ước tính đến hết ngày 31/12/2021, Thành phố thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 1.887 dự án với diện tích 3.463,7ha, đạt 77,46% kế hoạch. Theo đó, có 291 dự án có Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 853,5ha. Có 1.596 dự án Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất với diện tích 2.610,2ha.