06:00 20/08/2021

Kiên Giang: Đất ở đô thị sau tách thửa không nhỏ hơn 36m2

Mộc Minh -

Từ ngày 26/8/2021, Kiên Giang quy định diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị là 36m2, đất ở tại nông thôn là 45m2...

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 11 quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu sau khi được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Theo đó, với đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 45m2, đối với đất ở tại đô thị là 36m2. Diện tích này không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều.

Thửa đất ở được tách thửa phải đảm bảo chiều rộng và chiều dài không được nhỏ hơn 4m. Trường hợp tách thửa trong các dự án khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 thì diện tích tách thửa thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở), tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt thì diện tích tối thiểu sau tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và phải đảm bảo không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì diện tích tối thiểu được tách thửa như sau: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm từ 500m2; Các loại đất phi nông nghiệp còn lại, bao gồm cả đất thương mại, dịch vụ từ 300m2.

Đối với đất nông nghiệp, trường hợp đất trồng cây hằng năm (đất trồng lúa và cây hằng năm khác), diện tích tối thiểu được tách thửa tại khu vực đô thị của TP. Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc là 600m2; các huyện còn lại là 1.000m2. Tại khu vực nông thôn của TP. Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc là 1.000m2; các huyện còn lại là 2.000 m2.

Kiên Giang: Đất ở đô thị sau tách thửa không nhỏ hơn 36m2 - Ảnh 1

Trường hợp đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu được tách thửa tại khu vực đô thị của TP. Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là 300m2; các huyện còn lại là 500m2. Tại khu vực nông thôn của TP. Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc là 500m2, các huyện còn lại là 1.000m2.

Trường hợp đất nuôi trồng thủy sản, diện tích tối thiểu được tách thửa tại khu vực đô thị 1.000m2, khu vực nông thôn là 2.000m2.

Trường hợp đất rừng sản xuất được quy định sau tách thửa, thửa đất phải đảm bảo tối thiểu 3.000m2.

Điều kiện được tách thửa: thửa đất không có tranh chấp, trừ trường hợp thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp… quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất…

Quy định về chuyển tiếp: kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, việc ban hành các quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai của cơ quan có thẩm quyền; bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân phải áp dụng theo quy đinh về diện tích tối thiểu được tách thửa tại quyết định mới này.

Đối với các hồ sơ yêu cầu tách thửa đã được tiếp nhận phù hợp nhưng đến ngày quyết định này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì diện tích tối thiểu được tách thửa áp dụng theo quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Đối với các hồ sơ yêu cầu tách thửa đã được công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng đến ngày quyết định này có hiệu lực mà chưa nộp hồ sơ: đối với hồ sơ nằm trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày công chứng, chứng thực thì diện tích tối thiểu được tách thửa áp dụng theo quy định tại thời điểm công chứng, chứng thực; Đối với hồ sơ mà thời điểm nộp hồ sơ sau 30 ngày kể từ ngày công chứng thì diện tích tối thiểu được tách thửa áp dụng theo quyết định mới này.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện quy định trên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/8/2021, thay thế Quyết định số 16 (ngày 16/7/2019)  quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.