17:11 09/11/2021

Ngành Thuế “chạy nước rút” thu 140.000 tỷ đồng

Trâm Anh -

Hai tháng cuối năm, ngành thuế phải hoàn thành con số nói trên và rốt ráo thanh kiểm tra, phấn đấu tăng thu khoảng 9.400 tỷ đồng...

Cơ quan thuế quyết liệt thu hồi nợ, thanh, kiểm tra thuế 2 tháng cuối năm.
Cơ quan thuế quyết liệt thu hồi nợ, thanh, kiểm tra thuế 2 tháng cuối năm.

Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trong 2 tháng cuối năm, cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát, nắm bắt nguồn thu, bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu, từ đó, tham mưu lãnh đạo Tổng cục phương án điều hành thu ngân sách nhà nước phù hợp.

Đồng thời, phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng 11, 12/2021 đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp sẽ tổ chức đôn đốc, thu hồi nợ quyết liệt trong 02 tháng cuối năm, phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng. Các đơn vị cũng cần đẩy nhanh tiến độ thanh, kiểm tra, khẩn trương hoàn tất các cuộc thanh tra, kiểm tra để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách trong năm 2021, phấn đấu tăng thu khoảng 9.400 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra.

 

10 tháng năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện được 52.299 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.704 tỷ đồng.

Báo cáo Tổng cục Thuế cũng cho thấy, nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế, 10 tháng năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện được 52.299 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 50,5% kế hoạch năm 2021 và bằng 86,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cơ quan Thuế cũng kiểm tra được 711.467 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

Thống kê cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng, bằng 71,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.923 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.773 tỷ đồng; giảm lỗ là 27.236 tỷ đồng. Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.704 tỷ đồng.

Trong đó, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 711.467 hồ sơ, bằng 136% cùng kỳ; xử lý điều chỉnh qua kiểm tra trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế thực hiện thanh, kiểm tra 269 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, xử lý điều chỉnh qua thanh, kiểm tra trên 3.200 tỷ đồng.

Báo cáo Tổng cục Thuế cũng cho thấy, 10 tháng năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao.

Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.925 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 10/2021 ước đạt 29.080 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ là 25.682 tỷ đồng, xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, từ nay đến cuối năm, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp còn lại theo kế hoạch thanh tra đã điều chỉnh và kế hoạch thanh kiểm tra chuyên đề. Toàn ngành cũng tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để báo cáo kịp thời Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng các chương trình đối thoại với doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo tình hình dịch bệnh, qua đó, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.