06:00 09/07/2021

TP.HCM: Đề xuất giải quyết gộp các thủ tục đất đai, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ

Ban Mai

Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân TP.HCM kiến nghị giải quyết hồ sơ hợp thửa đất cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020 nhằm rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân...

Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép giải quyết gộp nhiều thủ tục liên quan đến hợp thửa, tách thửa, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/công trình không phải nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố cho biết, bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ban hành năm 2018 của TP.HCM quy định các hồ sơ hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết ký cấp giấy của các quận, huyện, thời gian giải quyết là 15 ngày.

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố sẽ giải quyết các hồ sơ hợp thửa của tổ chức trong  thời gian là 15 ngày.

Nhưng trong thực tế, phần lớn người dân có nhu cầu hợp thửa thường gắn liền với việc được chứng nhận nhà ở/công trình không phải nhà ở. Theo quy trình, người dân mất 15 ngày để được cấp quận/huyện ký cấp Giấy chứng nhận, và mất thêm 15 ngày nữa để Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cập nhật tài sản trên đất. Tổng thời gian giải quyết mất 30 ngày tại hai cơ quan trên.

Do đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM kiến nghị Uỷ ban nhân dân TP.HCM cho phép Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố giải quyết hồ sơ hợp thửa đất kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể, nếu người dân được cấp phép xây dựng nhà ở trên nhiều thửa đất mà có nhu cầu đăng ký thay đổi tài sản thì Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện hai thủ tục ghép là hợp thửa đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp người dân đề nghị tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, nếu có nhu cầu thay đổi tài sản thì Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố sẽ thực hiện hai thủ tục ghép là tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp người dân được cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở trên nhiều thửa đất và có nhu cầu thay đổi tài sản thì Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cũng sẽ thực hiện luôn 03 thủ tục ghép là hợp thửa đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợp không phải xin phép) và cấp chứng nhận sở hữu công trình nhà ở.

Bên cạnh đó, thời gian giải quyết 02 thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với hợp thửa đất cũng mất 25 ngày tại 02 cơ quan trên, Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố đề xuất Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện thủ tục ghép là cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa đất, để rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày.

Về kiến nghị gộp nhiều thủ tục đất đai, theo Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM, hiện nay việc giải quyết hồ sơ hợp thửa đất phần lớn gắn liền với nhiều thủ tục khác nhau. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định thực hiện ghép các thủ tục của các cơ quan có thẩm quyền khác nhau, do vậy, Sở này đề xuất gộp các thủ tục đất đai, để phù hợp với thực tiễn, rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân.