00:06 11/09/2018

79 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE

Hà Anh

So với ngày 23/8 thì số mã không được giao dịch ký quỹ tăng thêm 10 mã

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, như vậy so với ngày 23/8 thì số mã không được giao dịch ký quỹ tăng thêm 10 mã.

Cụ thể, HOSE đã thêm 5 mã là C47, MCG, ELC, HAI và KSH vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 7/9/2018 có 79 công ty gồm:

4 mã thuộc diện kiểm soát đặc biệt gồm: AGF, HVG, KAC, PNC.

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ELC.

11 mã thuộc diện kiểm soát gồm: CIG, ICF, LCM, NVT, OGC, PIT, PPI, PTL, PXI, RIC, VHG.

21 mã thuộc diện cảnh báo gồm: AAM, AGR, ATG, CMX, HAG, HAS, HID, JVC, LAF, NAV, PTC, PXT, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS, VPK.

7 mã thuộc diện chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: HAI, HVX, APC, HVX, KSH, C47 và MCG.

6 mã thuộc diện báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán gồm: BHN, GIL, HLG, KHP, LEC, TNT.

9 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2018 là con số âm gồm: CHP, CLW, DXV, KDC, PVD, PXS, TMT, UDC, VIS.

1 mã thuộc diện báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: DAH.

19 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: CRC, CRE, DBD, DPG, FRT, HPX, HSL, PMG, SGN, SMB, SCS, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, VPD, YBM và YEG.