12:49 01/02/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông lập Ban Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

Thủy Diệu

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng làm Trưởng ban Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trong một sự kiện về công nghệ thông tin - truyền thông.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trong một sự kiện về công nghệ thông tin - truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 91/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng làm Trưởng Ban chỉ đạo. Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc làm Phó trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông trở thành Bộ đi đầu về chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử…