21:21 28/05/2018

Đại diện Quỹ Mekong Capital xin rút khỏi Hội đồng quản trị Traphaco

Hà Anh

Hội đồng quản trị công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Christopher E. Freund và ông Chad Ryal Ovel

Các sản phẩm của Traphaco.
Các sản phẩm của Traphaco.

Công ty Cổ phần TRAPHACO (mã TRA-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát công ty.

Cụ thể, Hội đồng quản trị công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Christopher E. Freund và ông Chad Ryal Ovel và đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Khánh Vân.

Cả hai thành viên hội đồng quản trị xin từ nhiệm kể trên đều đến từ Mekong Capital. Được biết, tổ chức này đã bán hết 10.361.385 cổ phiếu, chiếm 24,997% vốn điều lệ tại TRA nhằm thoái vốn ra khỏi công ty niêm yết. Thời gian giao dịch là ngày 6/11/2017.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Theo đó, công ty dự kiến tổ chức họp vào ngày 5/7 tới nhằm bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị, 1 thành viên Ban kiểm soát, thảo luận một số vấn đề khác.

Ngoài ra, công ty cũng thông qua việc trả cổ tức lần 2 năm 2017 cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chi trả là 10% vốn điều lệ, tổng giá trị chi trả là hơn 41 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách là 15/6/2018, thời gian chia cổ tức thực hiện trong tháng 7/2018.