14:08 07/12/2021

Hà Nội đang thực hiện đồng bộ các loại quy hoạch

Phan Dương

Hà Nội đang thực hiện đồng bộ các loại quy hoạch: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu; tăng cường lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; hoàn thiện và thực hiện quy hoạch không gian ngầm, không gian trên cao... 

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết tại lễ ký Chương trình hợp tác giữa UBND thành phố và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra chiều  ngày 6/12.

Ông Dương Đức Tuấn cũng nhìn nhận, trong những năm qua, công tác quy hoạch và phát triển đô thị luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo thông qua việc hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng chiến lược, kế hoạch tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng hạ tầng khung làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư...

Tuy nhiên, bên cạnh vai trò và những kết quả không thể phủ nhận, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển đô thị của thành phố còn bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập, xuất phát từ các vướng mắc cả về hành lang pháp lý và trong thực tiễn, trở thành rào cản, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng, việc nghiên cứu, thiết lập một hệ thống quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đồng bộ, tổng thể với tầm nhìn chiến lược phù hợp với xu thế phát triển đô thị của thế giới, hướng tới một đô thị xanh và đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là hết sức cần thiết. Điều này đáp ứng các yêu cầu: Phù hợp với các quy định của pháp luật về Quy hoạch, đâu tư, đất đai, xây dựng và các pháp luật có liên quan; Phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội; Phù hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực... 

Để việc nghiên cứu lập quy hoạch có chất lượng cao, có tính khả thi thì rất cần sự tham gia đóng góp ý kiến của cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tư vấn, hội nghề nghiệp.

Bởi vậy, trong giai đoạn 2021-2026, thành phố Hà Nội đã thống nhất với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội hợp tác, tham gia các Hội đồng của thành phố gồm: Hội đồng Kiến trúc - quy hoạch; Hội đồng Thẩm định quy hoạch xây dựng; Hội đồng Thi tuyển quy hoạch kiến trúc...; Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của thành phố, làm cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách về quản lý, phát triển đô thị, nông thôn; Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội; Tham gia vào việc triển khai một số đồ án theo kế hoạch quy hoạch năm 2021-2026 của UBND thành phố...

 Theo đó, ngay trong năm 2022, sẽ tham gia tổ chức góp ý, phản biện đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, tổ chức thi ý tưởng thiết kế đô thị một số khu vực quan trọng thuộc nội đô lịch sử để đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý quy hoạch và bảo tồn của Thủ đô.