19:23 12/09/2022

Khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư BOT được tính ra sao?

Anh Tú

Thông tư số 22/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ tháng 11 tới đây quy định rõ về khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khi thực hiện dự án BOT...

Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư BOT sẽ tính thêm tỷ lệ lạm phát dựa trên chỉ số CPI trung bình 10 năm gần nhất.
Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư BOT sẽ tính thêm tỷ lệ lạm phát dựa trên chỉ số CPI trung bình 10 năm gần nhất.

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (Thông tư số 22). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2022.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT.

Thông tư số 22 hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT như: chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội; khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp dự án cung cấp; thời hạn khấu hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, Thông tư số 22 quy định rõ về khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tại Điều 4.

Cụ thể, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro và lạm phát được xác định theo công thức: i = iv + f.

Trong đó, i là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

iv là lãi vay huy động vốn đầu tư, được xác định trên cơ sở tham khảo lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn của ít nhất 03 ngân hàng thương mại; lãi suất vốn vay của dự án tương tự để làm cơ sở lập phương án tài chính trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có).

"Lãi vay huy động vốn đầu tư được xác định tại thời điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời điểm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi", Thông tư số 22 chỉ rõ.

f là tỷ lệ lạm phát, được xác định trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng CPI trung bình của 10 năm gần nhất theo công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam và có xem xét loại trừ các năm có CPI biến động lớn.

Về khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, Thông tư số 22 nêu rõ: "Căn cứ quy định pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù dự án, đơn vị chuẩn bị dự án lập mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tại phương án tài chính trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo trong khung lợi nhuận".

 

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối đa không vượt quá mức chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (i); lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu không thấp hơn lãi vay huy động vốn đầu tư (iv) quy định tại Điều 4 Thông tư số 22.

Thông tư số 22 cũng đưa ra một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án BOT bao gồm: giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV); tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR); tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR).

Việc tính toán các chỉ tiêu trên thực hiện theo quy định tại Phần IV mẫu số 01 Phụ lục II và Phần IV mẫu số 01 Phụ lục III, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Thông tư số 22 cũng nêu rõ các lợi ích kinh tế - xã hội của dự án như nhóm lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền, bao gồm: lợi ích do giảm chi phí vận hành phương tiện, lợi ích do tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Nhóm lợi ích có thể định lượng nhưng không định giá được, bao gồm: lợi ích do cải thiện về môi trường do giảm thiểu tác động môi trường về khí thải, bụi, tiếng ồn, lợi ích do thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm, tăng cường năng lực lưu thông hành khách, hàng hóa, lợi ích do giảm tai nạn giao thông.

Nhóm lợi ích chỉ có thể định tính, bao gồm: lợi ích do tăng tính kết nối giữa các khu vực, lợi ích do tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án...