07:42 07/09/2021

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện 8 và Ban Chỉ đạo về dầu khí

Huyền Vy -

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8) theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Quy hoạch điện 8 vẫn đang chờ được phê duyệt.
Quy hoạch điện 8 vẫn đang chờ được phê duyệt.

Ngày 6/9/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1459/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8).

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện 8 và Ban Chỉ đạo về dầu khí - Ảnh 1

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Hội đồng thẩm định có 23 Ủy viên là lãnh đạo một số bộ, cơ quan: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, và lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty. Ngoài ra, Hội đồng có 3 chuyên gia phản biện.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Công Thương. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch điện 8 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, ngày 2/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Quyết định số 1455/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện 8 và Ban Chỉ đạo về dầu khí - Ảnh 2

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Các Phó Trưởng Ban bao gồm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo gồm 11 Ủy viên.

Tùy tình hình thực tế, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan (Ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương) tham gia làm ủy viên Ban Chỉ đạo hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự họp và báo cáo những vấn đề cần thiết.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí; chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về dầu khí.

Việc kiện toàn bộ máy các Ban Chỉ đạo của Chính phủ sẽ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm cũng như kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành nhất quán trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”.

Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về lập, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các dự án điện trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định 1410/QĐ-TTg ngày 17/8/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực (Ban Chỉ đạo).

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện 8 và Ban Chỉ đạo về dầu khí - Ảnh 3

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Phó trưởng ban Thường trực.

Theo Quyết định, tùy tình hình thực tế, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan (ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương) tham gia làm ủy viên Ban Chỉ đạo, hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự họp và báo cáo những vấn đề cần thiết.