20:45 28/05/2019

Nhiều vi phạm, Xuan Mai Corp bị phạt nặng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuan Mai Corp)

Trang web của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuan Mai Corp).
Trang web của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuan Mai Corp).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuan Mai Corp).

Theo đó, Xuan Mai Corp bị phạt 300 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Phạt tiếp 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12A/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 03/7/2017; Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 24/01/2018; Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 16/3/2018; Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 19/3/2018;

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2018/NQ/XMC-HĐQT ngày 21/9/2018; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4/2017; BCTC công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét; báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4/2018; báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2017 và 2018; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018;

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/2017/NQ/XMC-HĐQT ngày 10/10/2017; Báo cáo thường niên năm 2017; công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018);

Tiếp tục phạt thêm 85 triệu đồng do giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Cụ thể, ngày 05/3/2018, Công ty đã chuyển 99 tỷ đồng từ tài khoản thu tiền chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty sang tài khoản khác của Công ty, trước khi Ủy ban Chứng khoán có văn bản số 1575/UBCK-QLCB ngày 19/3/2018 về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Cuối cùng, công ty bị phạt thêm 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan; giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/5/2019 với tổng mức phạt là 530 triệu đồng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Hà Nội) cũng bị phạt 60 triệu đồng do công ty này báo cáo không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, báo cáo không đầy đủ nội dung về giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.