12:22 26/03/2023

Thông tin không đúng thời hạn và không đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị, VIPCO bị phạt tiền

UBCKNN ban hành Quyết định số 188/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP) với tổng số tiền là 150 triệu đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu VIP thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu VIP thời gian qua.

Ngày 22/3/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 188/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP) với tổng số tiền là 150 triệu đồng.

Theo đó, VIP bị phạt 50 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung: Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo công văn số 341/VP-CV-CBTT ngày 19/10/2021 do hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ năm 2021.

Tiếp theo, VIP bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể: công ty này chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 07 thành viên Hội đồng quản trị.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022 VIP ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.123 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 309 tỷ đồng. Theo VIP, lợi nhuận trước thuế đạt gần 309 tỷ đồng là do kết quả thanh lý tàu Petrolimex 10 là 217,712 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động vận tải vượt mức kế hoạch năm 2022 (-35,7 tỷ): 133,8 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động tài chính do lãi tiền gửi tăng so với kế hoạch do chính sách điều chỉnh lãi suất tiền gửi và công ty chủ động trả trước các khoản vay đầu tư mua tàu Petrolimex 18, Petrolimex 21 làm giảm chi phí phát sinh...

Năm 2023, VIP dự kiến tổng doanh thu đạt 532,7 tỷ đồng, giảm 47,43% so với thực hiện năm 2022 (1.123 tỷ); lợi nhuận trước thuế giảm 31,74% đạt hơn 98 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 31,68% đạt 78,4 tỷ; cổ tức giảm từ 12% năm 2022 xuống 10% cho năm 2023.

Ngày 14/4 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo hình thức trực tuyến tại Hải Phòng.

Trước đó, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (mã LBE-HNX) bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Cụ thể: trong năm 2022, LBE đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Còn, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã VRC-HOSE) bị phạt tổng cộng là 85 triệu đồng. Theo đó, VRC bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty không đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 2, điểm 3 phần VII Phụ lục V kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Phạt tiếp 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Cụ thể: công ty chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).