09:42 17/02/2011

Tiếp tục quản lý chặt game online

Minh Anh

Nhà cung cấp dịch vụ Internet phải chặn việc truy cập đến các game trực tuyến từ các đại lý Internet trước ngày 30/3

Trước ngày 30/3/2011, các ISP phải triển khai chặn việc truy nhập đến game online từ các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng do ISP đang quản lý từ 22h hôm trước đến 8h sáng hôm sau.
Trước ngày 30/3/2011, các ISP phải triển khai chặn việc truy nhập đến game online từ các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng do ISP đang quản lý từ 22h hôm trước đến 8h sáng hôm sau.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) phải chặn việc truy cập đến các game trực tuyến từ các đại lý Internet trên cả nước trước ngày 30/3.

Cụ thể, theo yêu cầu của Bộ, trước ngày 30/3/2011, các ISP phải triển khai chặn việc truy nhập đến game online từ các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng do ISP đang quản lý, từ 22h đêm hôm trước đến 8h sáng hôm sau.

Sau ngày 30/3, các sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước phải có trách nhiệm kiểm tra, xử lý những ISP không thực hiện yêu cầu ngừng cung cấp game online tại các đại lý Internet trên địa bàn và gửi báo cáo kết quả về Bộ.

Theo yêu cầu của Bộ, ngoài game online, thời gian cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet khác tại các đại lý Internet sẽ vẫn áp dụng theo quy định về thời gian đóng mở cửa hàng ngày của các đại lý Internet quy định bởi UBND các tỉnh, thành phố (theo Nghị định số 97).

Ngoài ra, trước ngày mùng 10 hàng quý, các ISP phải có trách nhiệm báo cáo Bộ về số lượng các đại lý Internet, hiệu quả áp dụng giải pháp kỹ thuật, khó khăn vướng mắc và kiến nghị.

Thực tế, trong gần một năm qua, thực trạng về game online đã tạo ra những bức xúc trong dư luận xã hội và cả trên diễn đàn Quốc hội, tuy nhiên, việc quản lý game online giữa các đơn vị bộ, ngành, giữa các tỉnh thành có vẻ vẫn chưa có sự thống nhất chung.