17:41 17/01/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017

Đào Hưng

Trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017
Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017
undefined - Ảnh 1.

undefined - Ảnh 2.

undefined - Ảnh 3.

undefined - Ảnh 4.

undefined - Ảnh 5.

undefined - Ảnh 6.

undefined - Ảnh 7.

undefined - Ảnh 8.

undefined - Ảnh 9.

undefined - Ảnh 10.

undefined - Ảnh 11.