13:08 12/09/2022

Bắc Giang: 379 dự án phát triển nhà ở triển khai trong năm 2022

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, địa phương dự kiến triển khai 379 dự án trong năm 2022...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, tổng số dự án để phát triển nhà ở dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh là 379 dự án.

Tổng diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong năm khoảng 3.520.000m2 sàn. Trong đó, diện tích nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành là 1.460.000m2,  gồm 190.000m2 sàn nhà ở thương mại cao tầng và 1.270.000m2 nhà ở thương mại thấp tầng.

Diện tích nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 1.520.000m2 sàn (phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến hoàn thành khoảng 304.000m2 sàn), trong đó diện tích nhà ở công nhân 1.240.000m2 sàn; diện tích nhà ở xã hội cho các đối tượng khác 280.000m2 sàn.

Còn diện tích nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành là 540.000m2.

Ngoài ra, địa phương đã xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người là 27,6m2/người (chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 28,3m2/người, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại nông thôn là 27,0m2/người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 15m2/người.

Tổng diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở trong năm là 1.193,78 ha. Trong đó, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 1.066,37 ha (nhà ở chung cư 99,82 ha, nhà ở riêng lẻ 966,54 ha). Diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 127,41 ha.

Về kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, theo UBND tỉnh Bắc Giang, tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2025 là 806 dự án, với dự án khu đô thị khu dân cư 748 dự án, dự án khu nhà ở là 58 dự án.

Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến hoàn thành giai đoạn trên khoảng 17.600.000m2 sàn. Cụ thể: diện tích sàn nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành khoảng 7.300.000m2 sàn. Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại cao tầng 950.000m2 sàn, diện tích sàn nhà ở thương mại thấp tầng 6.350.000m2 sàn.

Diện tích sàn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 7.600.000m2 (phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến khoảng 1.520.000m2 sàn). Trong đó nhà ở xã hội cho các đối tượng khác khoảng 1.400.000m2 sàn; nhà ở cho công nhân 6.200.000 m² sàn.

Diện tích sàn nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành khoảng 2.700.000m2.

Bắc Giang đã xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người là 29,2m2/người (chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 29,6m2/người, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại nông thôn là 29,0m2 /người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 15m2/người. Đồng thời cũng xác định diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2021-2025 tăng thêm khoảng 2.406,61 ha. Trong đó, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là 2.188,81 ha; nhà ở chung cư 197,32 ha; nhà ở riêng lẻ 1.991,49 ha, diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 217,80 ha.

Theo địa phương thì nguồn vốn cần để phát triển nhà ở năm 2022 khoảng 79.129 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 khoảng 243.059 tỷ đồng.