15:52 07/01/2015

Cổ phiếu HLA sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2014 của HLA là -656,42 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HLA trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HLA trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc đối với Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HOSE).

Theo đó, căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2014, lợi nhuận sau thuế năm 2014 của HLA là -475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2014 là -656,42 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp của công ty là 344,59 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số lỗ lũy kế tại thời điểm 30/9/2014 của công ty này đã vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại thời điểm cuối niên độ tài chính. Như vậy, Hữu Liên Á Châu đã rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Do đó, HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HLA của công ty.

Trước đó, doanh nghiệp này nhiều lần bị HOSE nhắc nhở nhiều lần về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2014 và HOSE đã đưa cổ phiếu HLA vào diện cảnh báo kể từ ngày 3/12/2014 do công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.