06:00 30/07/2022

Mức chi soạn thảo đề cương chi tiết dự án luật, pháp lệnh là 6,7 triệu đồng/đề cương

Thanh Xuân -

Theo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính, mức chi soạn thảo đề cương chi tiết dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc thay thế có mức chi là 6,7 triệu đồng/đề cương. Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều, mức chi là 5,7 triệu đồng/đề cương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo đó, Thông tư 42 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Thông tư số 338/2016/TT-BTC về "Nội dung chi cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật" như sau: Căn cứ tính chất của từng hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí theo quy định, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo theo những nội dung gồm:

Tổng kết việc thi hành pháp luật hiện hành, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội, tập hợp, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan phục vụ quá trình nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…".

Thông tư cũng nêu rõ, định mức chi có tính chất đặc thù, được bảo đảm từ ngân sách cho một số nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được quy định cụ thể.

Theo đó, chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản: Đối với dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc thay thế mức chi là 6,7 triệu đồng/đề cương. Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều, mức chi là 5,7 triệu đồng/đề cương.

Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế có mức chi là 4,5 triệu đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung có mức chi là 3,5 triệu đồng/đề cương.

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế có mức chi 3,5 triệu đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều, mức chi 2,2 triệu đồng/đề cương.

Đối với thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế có mức chi 2,2 triệu đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều là 1,5 triệu đồng/đề cương.

Đối với thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế có mức chi 1,5 triệu đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều là 1,2 triệu đồng/đề cương.

Đối với nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế, mức chi 1,5 triệu đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều là 950.000 đồng/đề cương…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/9/2022.