17:07 19/04/2011

Quý 1, VDS lỗ hơn 25 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Năm 2010, tổng doanh thu của VDS đạt 198,624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,94 tỷ đồng.
Năm 2010, tổng doanh thu của VDS đạt 198,624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,94 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, doanh thu quý 1/2011 của VDS đạt 42,65 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 4,72 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 2,14 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn đạt 31,1 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 4,66 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 1/2011 là 53,68 tỷ đồng, tăng 37,44 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010 (16,24 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh -11,02 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước là đạt 18,5 tỷ đồng; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -24,87 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2010 đạt 7,58 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -25,033 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) -716 đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, doanh thu của VDS đạt 37,75 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 8,14 tỷ đồng.

Năm 2011, VDS đặt mục với tổng doanh thu đạt 237,163 tỷ đồng; tổng chi phí là 184,455 tỷ đồng; lợi nhuận trước & thuế lần lượt là 52,708 tỷ đồng và 40,058 tỷ đồng.

Trong năm 2011, VNDS dự kiến chào bán gần 17,49 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chào bán sẽ được Hội đồng Quản trị lựa chọn sao cho phù hợp với diễn biến thị trường trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và công ty.