14:38 29/01/2021

Tập đoàn Hoa Sen mua lại 22 triệu cổ phiếu quỹ

P.V

Để bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, Tập đoàn Hoa Sen đã HSG chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu HSG của cổ đông để làm cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu.

Để bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, Tập đoàn Hoa Sen đã HSG chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu HSG của cổ đông để làm cổ phiếu quỹ, tỷ lệ dự kiến mua lại trên tổng số cổ phần đã phát hành tương đương 5%.

Trong bối cảnh giảm sâu của thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG cũng giảm sàn liên tục trong nhiều phiên, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn hiện đang rất hiệu quả và ổn định.

Để bảo vệ lợi ích cổng đông và nhà đầu tư, ngày 29/1/2021, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành; Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty; Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp đột xuất của Hội đồng Quản trị ngày 29/1/2021, Hội đồng Quản trị đã thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể: Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu; 

Tỷ lệ dự kiến mua lại trên tổng số cổ phần đã phát hành: Tương đương 5%; Nguồn vốn dự kiến mua lại: Thặng dư vốn cổ phần; Giá mua: Theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch; 

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM; Nguyên tắc xác định giá và số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM; 

Thời gian dự kiến giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.