Thị trường

Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai

Với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”, Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai diễn ra từ 15- 22/5/2022 hướng tứi mục tiêu nâng cao nhận thức về một xã hội an toàn trước thiên tai để phát triển bền vững…