Tài chính

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những “lỗ hổng” trong quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2019 của 160 doanh nghiệp thuộc 17 tập đoàn và tổng công ty và chỉ ra nhiều lổ hổng quản lý sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty, dẫn đến thiếu hiệu quả, thua lỗ, âm vốn...