22:22 29/03/2010

Năm 2010, AAM dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng

N.Anh

Đại hội cổ đông AAM thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu trong năm 2010

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu AAM từ tháng 12/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu AAM từ tháng 12/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu trong năm 2010.

Cụ thể: AAM đặt mục tiêu sản lượng ước đạt 13.500 tấn; doanh số đạt 540 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức trên 25%/năm, trong đó, 15% bằng cổ phiếu và 10% trở lên bằng tiền.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến 2.834.966 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, tỷ lệ thực hiện quyền là 25%; phát hành 1.133.986 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới) và phát hành 1.700.980 cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Toàn bộ số cổ phiếu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết, doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính năm 2009 của AAM đạt 464 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 52,51 tỷ đồng.