Tài chính

Thêm điểm tựa cho nhà đầu tư từ xếp hạng tín nhiệm nội địa

Lát thêm những "viên gạch" mới trong văn hóa áp dụng xếp hạng tín nhiệm độc lập tại Việt Nam, nhiều quỹ đầu tư hàng trăm triệu USD, định chế tài chính lớn đang tích cực sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm nội địa trong quản trị đầu tư và phân bổ tài sản, nhằm sớm ngăn ngừa rủi ro...