Dân sinh

Sớm báo cáo phương án tăng lương tối thiểu năm 2024

Hội đồng Tiền lương Quốc gia căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, các yếu tố liên quan khác để xem xét việc khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu đối với người lao động…