10:04 18/01/2013

10 công ty đa quốc gia minh bạch nhất thế giới

Hải Yến

Tổ chức Minh bạch Quốc tế vừa đưa ra đánh giá về độ minh bạch tại 105 công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới