23:16 28/01/2010

10 công ty niêm yết trên HOSE công bố kết quả kinh doanh

N.Anh

10 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu COM từ tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu COM từ tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
10 công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2009.

* Công ty Cổ phần Nam Việt  (mã NAV-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 41,66 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 143,31 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,76 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 11,77 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bibica (BBC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 229,63 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 633 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 23,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 57,54 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 3.736 đồng; EPS quý 4 đạt 1.519 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã CII-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 đạt 519,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 316,33 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 295,54 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 1.150 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 10,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 50,75 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 3.873 đồng, EPS quý 4 đạt 832 đồng.

* Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 843,56 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 2.821,25 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 33,16 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 66,01 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 7.825 đồng; EPS quý 4 đạt 3.931 đồng.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 688,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 2.503,84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 64,58 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 290,56 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 19,55 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 91,48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 9,35 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 48,2 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 181 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 577,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 15 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 57,51 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 5.917 đồng; EPS quý 4 đạt 1.545 đồng.

* Công ty Cổ phần Hoá An (mã DHA-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 56 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 192,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 19,62 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 66,46 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 6.619 đồng; EPS quý 4 đạt 1.955 đồng.

* Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) công bố báo cáo kinh doanh hợp nhất chưa kiểm toán với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 58,05 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 219,76 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 5,14 tỷ đồng; lũy kế năm 2009 đạt 16,36 tỷ đồng.