21:24 31/03/2016

11 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức

Hà Anh

LHC, LBE, ITQ, VSH, RAL, GMX, CEO, AAA, ADC, VNC và HSG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu LHC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu LHC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
LHC, LBE, ITQ, VSH, RAL, GMX, CEO, AAA, ADC, VNC và HSG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 28/4/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/4/2016.

* Ngày 27/4/2016, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/4/2016.

* Ngày 30/6/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (mã ITQ-HNX) tạm ứng cổ  tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/4/2016.

* Ngày 16/5/2016, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh (mã VSH-HOSE) tạm thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4/2016.

* Ngày 27/4/2016, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ  tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4/2016.

* Ngày 26/5/2016, Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/04/2016.

* Ngày 6/5/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã CEO-HNX) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4/2016.

* Ngày 22/4/2016, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền vơi tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4/2016.

* Ngày 19/4/2016, Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã ADC-HNX) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2016.

* Ngày 29/4/2016, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4/2016.

* Ngày 28/4/2016, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2014-2015 (Điều 4 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/1/2016) bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2016.