16:01 31/03/2014

11 doanh nghiệp trên HOSE và HNX thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

QHD, SSM, VCC, FDC, GXM, LTC, SJ1, FCN, DNM, NHC và NAV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu QHD trong tháng qua - Nguồn HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu QHD trong tháng qua - Nguồn HNX.<br>
QHD, SSM, VCC, FDC, GXM, LTC, SJ1, FCN, DNM, NHC và NAV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/4/2014.

* Ngày 15/5/2014, Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 14,47%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.447 đồng). Trong đó: tạm ứng cổ tức năm 2013: 14%/cổ phiếu và trả cổ tức còn lại năm 2012: 0,47%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 1/4/2014.

* Ngày 18/4/2014, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/4/2014.

* Ngày 18/4/2014, Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (mã FDC-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 21%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/4/2014.

* Ngày 29/5/2014, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/4/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn Thông (mã LTC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/4/2014.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 1 (mã SJ1-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và đợt 2 ngày 23/5/2014 tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/4/2014.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (mã FCN-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/4/2014.

* Ngày 22/4/2014, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/4/2014.

* Ngày 21/4/2014, Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) tạm ứng cổ tức còn lại năm 2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4/2014.

* Ngày 23/4/2014, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) Chi cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cp ( 1 cp được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2014.