08:37 19/12/2011

11 tháng, PHR lãi hơn 752 tỷ đồng

Minh Hà

11 tháng, PHR tiêu thụ được 22.693,090 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 96,83 triệu đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 2.197 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa (mã PHR-HSX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2011.

Theo đó, trong tháng 11, công ty khai thác được 2.692,53 tấn mủ quy khô, bằng 13,46% kế hoạch năm. Thu mua được 1.269,19 tấn. Chế biến được 3.900 tấn mủ các loại.

Lũy kế 11 tháng năm 2011, công ty đã khai thác được 17.727,56 tấn mủ quy khô, bằng 88,63% kế hoạch năm. Thu mua được 7.041,44 tấn. Chế biến được 24.700 tấn mủ thành phẩm các loại.

Công ty giao bán trong tháng 11 được 2.509,682 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 87,19 triệu đồng/tấn, doanh thu 218,83 tỷ đồng. Lũy kế tiêu thụ 11 tháng được 22.693,090 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 96,83 triệu đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 2.197,33 tỷ đồng.

Lợi nhuận tháng 11 của PHR ước đạt 59,82 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng ước đạt 752,17 tỷ đồng, bằng 122,1 kế hoạch năm.

Năm 2011, PHR đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.902 tỷ đồng (trong đó doanh thu từ kinh doanh cao su là 1.690 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 466,31 tỷ đồng; cổ tức là 30%/mệnh giá.